a) DATGANIAD O FWRIAD

Mae Franklin Furnace Archive, Inc. yn ymdrechu i wneud y byd yn fwy diogel ar gyfer celfyddyd avant-garde

b) CRYNODEB O HANES FRANKLIN FURNACE

Sefydlwyd Franklin Furnace yn 1976 gyda'r bwriad o wasanaethu artistiaid oedd yn defnyddio cyhoeddi fel modd celfyddydol cynradd a "democrataidd", ac nad oeddent eisoes yn derbyn unrhyw nawdd ariannol gan sefydliadau celfyddydol eraill. O'r cychwyn, mae Franklin Furnace wedi rhaglennu gwaith trwy ganolbwyntio ar dair agwedd benodol o gelf amserol: Casgliad o lyfrau artistiaid; rhaglen o gelfyddyd perfformio ar gyfer artistiaid ifanc; ac arddangosfeydd o gelf amserol, gan gynnwys gweithiau safle-benodol gan artistiaid cyfoes, arddangosfeydd hanesyddol a chyfoes o lyfrau gan artistiaid, yn ogystal chelf ar ffurfiau amserol a darfodedig eraill.

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae Franklin Furnace wedi ennill enw cenedlaethol a rhyngwladol am adnabod a hyrwyddo artistiaid sydd wedi newid y llinyn mesur ar gyfer trafod a gwerthuso celfyddyd gyfoes; trwy drefnu arddangosfeydd ysgolheigaidd sy'n ymgorffori gweithgarwch avant-garde yr ugeinfed ganrif; a trwy sefyll dros hawl yr artist i ryddfynegiant fel y caiff ei warantu o dan y Gwelliant Cyntaf.

Ymysg yr artistiaid a gafodd y cyfle i gyflwyno eu harddangosfeydd cyntaf yn Efrog Newydd yn Franklin Furnace mae Ida Applebroog, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Willie Cole, James Coleman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Matt Mullican, Krysztof Wodiczko; tra bod rhai o'r perfformwyr a gychwynnodd eu gyrfa yma yn cynnwys Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley, Guillermo Gomez-Pena, Robbie McCauley, Theodora Skipitares, Michael Smith, and Paul Zaloom. Yn ogystal, mae rhaglen celfyddyd perfformio Franklin Furnace wedi galluogi artistiaid mwy sefydledig megis Vito Acconci, Laurie Anderson, Carl Andre, Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, a William Wegman i arbrofi mewn modd a fuasai wedi bod yn anaddas mewn lleoliad prif ffrwd sy'n denu cynulleidfaoedd mwy. Mae'r rhai o artistiaid o Gymru sydd wedi arddangos eu gwaith yn Franklin Furnace yn cynnwys Paul Granjon. Mae rhaglen arddangosfeydd Franklin Furnace wedi cynnwys nifer o arddangosfeydd nodedig hanesyddol o weithiau amserol o natur ddarfodedig - er enghraifft arddangosfeydd ar lyfrau a chyhoeddiadau Ciwbaidd, ar Fluxus neu ar gelf Samizdat Rwsiaidd - arddangosfeydd o bwys sydd wedi cyfrannu'n sylweddol i ysgolheictod hanes celf. Yn 2006, cychwynnwyd partneriaeth rhwng Franklin Furnace ac ARTstor, prosiect a redir gan Sefydliad Andrew W. Mellon, er mwyn ein galluogi i roi ein harchifau ar-lein fel eu bod ar gael ar gyfer ymchwilwyr ac ysgolheigion ar draws y byd i gyd.

c) GRANTIAU AR GYFER ARTISTIAID

Yn flynyddol, fe fydd Franklin Furnace yn rhoddi grantiau mewn dau gategori. Mae'r Franklin Furance Fund for Performance Art yn cefnogi ymarferwyr celf perfformio ifanc, gan eu galluogi i gynhyrchu gweithiau sylweddol yn Efrog Newydd. Mae The Future of the Present yn ariannu gweithiau newydd o "gelf byw ar y rhyngrwyd," gweithiau sy'n ymgymryd 'r rhyngrwyd fel cyfrwng celfyddydol ac/neu leoliad. Gwobrwyir grantiau o $2000 hyd at $5000 o'r naill gronfa. Croesawir ceisiadau gan artistiaid o bob cwr o'r byd - ceisiadau yn Saesneg yn unig os gwelwch yn dda.

Nid yw Franklin Furnace yn cyflogi curadur; bob blwyddyn mae panel newydd o artistiaid yn adolygu pob cais. Rydym yn credu bod dyfarnu'r gwobrwyon trwy banel o gyfoedion yn rhoi cyfle cyfartal i artistiaid o dros y byd i gyd gael arddangos eu gwaith. Dyma sut y gellir cyflwyno eich cais:

http://franklinfurnace.org/artists/index.php

Cysidrir pob cais ar gyfer y ddau gategori o wobrwyau. Pob blwyddyn fe fydd y panel yn newid, ac o ganlyniad mae'r diffiniadau o 'artist ifanc', 'celf perfformio', 'celf byw' a 'celf byw ar y rhyngwyd' hefyd yn newid. Os nad ydych yn llwyddo gyda'ch cais cyntaf, rydem yn eich argymell i geisio eto.

ch. TANYSGRIFIWCH I'R EBOST WYTHNOSOL

Gyrrir Goings On, cylchlythyr wythnosol Franklin Furnace allan i filoedd o ddilynwyr y byd celf pob wythnos, yn rhad ac am ddim. Ers y rhifyn cyntaf yn 2001, mae Goings On yn cynnwys gwybodaeth lleol, cenedlaethol a rhyngwladol am weithgareddau artistiaid, alwmnai, ac aelodau o Franklin Furnace. Mi allwch ymuno a'n rhestr trwy yrru eich enw a chyfeiriad e-bost i mail@franklinfurnace.org. Rhowch wybod i ni os ydych chi eich hun yn artist a sut y daethoch i wybod amdanom. Hoffem hefyd pe baech yn cynnwys eich cyfeiriad tir ayyb ar gyfer ein cofnodion. Mae Franklin Furnace yn cadw'r wybodaeth yma'n gyfrinachol ac nid ydym yn gwerthu'r wybodaeth sydd ar ein bas data. Diolch.

Cyfieithiad gan Gareth Evans, Prifysgol Aberystwyth.