a) MISYON

Misyon Franklin Furnace Archive inc. se ouvè mond lan a atis ki kreye enpotan tablo atistik.

b) FRANKLIN FURNACE INC.: YON TI ISTWA

Franklin Furnace inc. te kreye an 1976 pou ede atis ki prezante enpotan ide atistik nan travay yo men atis sila yo pa gen supò gwo òganizasyon. Depi lè sa, efò Franklin Furnace tabli nan yon pwogwam ki gen twa vizyon: Yon koleksyon liv pou atis yo, yon pwogwam pou pèfomans atis kap vini yo avek yon expozisyon historik e tanporè pou atis yo.

Depi ven lane, Franklin Furnace tounen yon òganizasyon ki populè ozetazini e lot bò dlo pou rekonèt travay atis ki pote chanjeman nan deba atizay kontanporen; pou komisyone expozisyon oswa listwa e aktivite ventyem syèk yo san eridisyon; epi, pou defan dwa atis yo a libete d'eskpresyon (premye amandman konstitisyon Ameriken).

Atis sila yo: Ida Applebroog, Guillaume Bijl, Dara Birnbaum, Willie Cole, James Coleman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Matt Mullican, Krysztof Wodiczko, te gen opòtinite prezante premye ekspozisyon yo nan vil New-York. Atis sila yo: Eric Bogosian, David Cale, Karen Finley, Guillermo Gomez-Pena, Robbie McCauley, Theodore Skipitares, Michael Smith e Paul Zaloom te komanse pèfòmans yo avek òganizasyon an. En plis, pwogwam pèfòmans atistik Franklin Furnace lan pèmèt atis ki pi tabli yo tankou: Vito Acconci, Laurie Anderson, Carl Andre, Jennifer Bartlett, Lee Breuer, Richard Foreman, William Pope.L, William Wegman, gen opòtinite eksperimente wout ki t’ap enposib nan òganizasyon ki ouvè pou gwo piblik. Pwogwam Franklin Furnace yo gen yon packet ekspozisyon atistik ki toujou la--ekspozisyon sou liv ak sou atis tankou Fluxus oswa atizay sou Samizdat--ekspozisyon ki rekonèt pa kritik yo e ki kontribiye nan rechèch sou istwa atizay. Nan lane 2006, Franklin Furnace te komanse yon relasyon avèk ARTstor, you pwojè fondasyon Andrew W. Mellon, ki vise pou rann posib aksè a achiv nou yo tribòbabò.

c) BOUS POU ATIS

Chak lane, Franklin Furnace bay atis yo bous anba de kategori: "The Franklin Furnace Fund For Performance Art" sipote atis ki fek paret yo, pou ede yo reyalize atizay enpotan nan vil New-York. "The Future of the Present" finanse kreyasyon atizay sou entenet, travay ki itilize entenet kom yon platfom pou atizay yo oubyen expozisyon. Chak bous ofri ant $2000-$5000. Atis tribobabo gen enkourajman pou prezante proje yo. Men sel proje ke oganizasyon an aksepte se sa ki nan lang angle.

Franklin Furnace pa posede okenn komisaria pou expozisyon yo; Chak lane yon novo gwoup atis egzamine tout pwopozisyon yo. Oganizasyon an panse nan sans sa tout atis yo gen menm opotinite pou prezante atizay yo.

http://franklinfurnace.org/artists/index.php

Konsiderasyon kandida yo otomatik pou de kategori bous yo. Chak ane panèl lan chanje, tout kòm definisyon “atis k’ap vini yo”, “pèfòmans atistik yo” e “atizay dirèk sou entènèt”. Si òganizasyon an pa kenbew premye fwa an, eseye ankò.

d.) KOURYE CHAK MWA

“Goings On”, lèt elektronik gratis e en angle òganizasyon an ale chak semèn a yon packèt lòt òganizasyon atistik tribòbabò. Komanse en 2001, “Goings On” pote infomasyon sou aktivite lokal, nasyonal e entènasyonal atis yo, elèv e menb Franklin Furnace. Ou kapab jwenn kourye sa yo chak mwa pa voye non ou ak adrès elektronik ou a mail@franklinfurnace.org. Di òganizasyon an si ou se yon atis e koman ou tande pale de yo. Epi tou ou gendwa voye adrès postal ou pou achiv òganizasyon an. Franklin Furnace pap distribiye enfòmasyon sa yo pa pyèss moun.